วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณธรรมอัตลักษณ์

     

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณธรรมอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

       คนกำแพงเพชรเป็นคนดี มีคุณภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

            1. ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

            2. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานการศึกษา 

            3. เสริมสร้างคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

            4. ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

            5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

            6. จัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐานความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร

  คุณธรรมอัตลักษณ์

                รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบ นอบน้อมถ่อมตน 

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ