แผนการศึกษา 2560 - 2579

  

แผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2560-2579)

1. แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design)

         แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2560-2579)ยึดหลักการ เป้าหมาย และ แนวคิด ดังนี้

               1.1 หลักการจัดการศึกษา

                   1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)

                   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยทำงาน และผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนา  ตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ในการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งมีสมรรถนะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอันจะนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

                   2)  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)

                       เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามศักยภาพและความพร้อมอย่างเท่าเทียม

                   3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลักความพอประมาณ  มีการตัดสินใจที่มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 

                  4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education)

                       จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคน เป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วน โดยบุคคลกลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่าง ๆ จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษา เสนอแนะ กำกับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมเพื่อประโยชน์ของสังคม ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย สนองความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล และสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

               1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)

                          สร้างหลักประกันว่า เด็กปฐมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาทุกคน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีคุณภาพ กำลังแรงงานมีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับ การจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มผู้พิการและด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษา และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีการเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษาสำหรับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. วิสัยทัศน์ (Vision)

           คนกำแพงเพชรเป็นคนดี มีคุณภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

3. พันธกิจ (Mission)

           1. จัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐานความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร

           2. ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

           3. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานการศึกษา

           4. ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

           5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

           6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2560-2579)

         1. เพื่อจัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐานความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร

         2.  เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยใช้การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

         3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานการศึกษา

         4.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

         5.  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

         6.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

5. เป้าหมายด้านผู้เรียน

         แผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้

         5.1  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)

         5.2  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการลื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันลื่อ(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

6. เป้าหมายของการจัดการศึกษา

         แผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร  ได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย

         6.1 ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)

               1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

               2) ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

               3) ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และ สมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ

               4) ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข

         6.2  ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)

               ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

         6.3  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ (Quality)

               ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ภายใต้ระบบเศรษฐกิจลังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประซาซนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         6.4  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย(Efficiency)

               หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรทุกแห่ง สามารถบริหารและจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน

         6.5  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

               ระบบการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคนใน ประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนำจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประซาซน สังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายของแผนการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2560-2579)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวางพื้นฐานความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชร

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัย และสมานฉันท์

N/A

100

100

100

100

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมือง (Civic

 Education)

 

N/A

100

100

100

100

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

3)ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร

N/A

60

80

100

100

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

N/A

30

60

100

100

5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น

N/A

30

60

100

100

6) ร้อยละของหน่วยงาน

ทางการศึกษาที่จัดกิจกรรม

To be number one

N/A

100

100

100

100

7) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดกำแพงเพชร

N/A

100

100

100

100

8) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น

80

90

95

98

100

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) จำนวนกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการพัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

N/A

40

50

60

70

2) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น

N/A

20

30

40

100

3) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การศึกษาในจังหวัด

N/A

5

10

20

40

4) ร้อยละของครูและบุคลกรทางการศึกษา มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

N/A

70

80

90

100

5) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนตรง ตามสาขาวิชา

N/A

10

20

30

50

6) ร้อยละของครูที่ผลิตและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

N/A

80

90

95

100

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มมากขึ้น

72.7

85

90

90

90

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น

น้อยกว่า

50

50

55

60

65

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่าง พื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษลดลง

น้อยกว่า

10

น้อยกว่า

5

น้อยกว่า

2

0

0

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรีอ PISA) ของนักเรียน อายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น

N/A

400

425

450

475

 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

  5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น

N/A

A1

A2

B1

B2/C1

6) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เพิ่มขึ้น

N/A

85

90

95

100

7) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

60

75

85

95

100

8) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง

30

20

10

0

0

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น

26

40

60

80

100

10) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น

N/A

30

40

60

80

    11)ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น

N/A

60

65

70

100

12) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น

N/A

80

90

95

100

13) ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

N/A

80

90

95

100

14) ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอนเพิ่มขึ้น

N/A

80

90

95

100

15) ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

N/A

80

90

95

100

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3- 5 ปี)ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3- 5 ปีเพิ่มขึ้น

N/A

95

100

100

100

2) ประชากรอายุ 6- 11 ปี ได้เข้าเรียน ระดับประถมศึกษาทุกคน

N/A

95

100

100

100

3) ประชากรอายุ 12- 14 ปี ได้เข้าเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน

N/A

95

100

100

100

4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (15 - 17 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 15- 17 ปีเพิ่มขึ้น

N/A

80

85

90

95

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี)มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

N/A

10

11

12

13

6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา เพิ่มขึ้น

N/A

20

25

30

40

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม

N/A

80

85

90

100

8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

N/A

40

75

100

100

9) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการ จำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่ม ประเภทของ

ความจำเป็นพิเศษ)

N/A

20

30

50

65

10) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

0.12

0.10

0.08

0

0

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ

20 : 80

25 : 75

30 : 70

40 : 60

50 : 50

13) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ ผู้เรียนสามัญศึกษา

40 : 60

45 : 55

50 : 50

60 : 40

70 : 30

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณธรรม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

N/A

 

85

90

95

100

2) ร้อยละของโรงเรียนทุกระดับการศึกษา ที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

N/A

 

85

90

95

100

3) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกติใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินชีวิต

N/A

 

85

90

95

100

4) ร้อยละของโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกติใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินชีวิต

N/A

 

85

90

95

100

5) จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

N/A

 

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปัจจุบัน

ปีที่ 1-5

ปีที่ 6-10

ปีที่ 11-15

ปีที่ 16-20

1) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใซ้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

N/A

70

80

90

100

2)มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา

การติดตามและประเมินผล

N/A

มี

มี

มี

มี

3) มีกลไกส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

N/A

มี

มี

มี

มี

4) สัดส่วนงบประมาณตาม

ประเด็น (Agenda)สูงขึ้น เมื่อ

เทียบกับงบประมาณตาภารกิจ

(Function)

30 : 70

40 : 60

50 : 50

60 : 40

70 : 30

5) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกซนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประซารัฐเพิ่มขึ้น

25

30

35

40

45

6) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น

70

80

90

100

100

7) มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและ ความต้องการจำเป็น

ของสถานศึกษา

N/A

มี

มี

มี

มี

8) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง

30

20

10

0

0

9) ร้อยละหน่วยงาน/สถานศึกษา บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

N/A

100

100

100

100

10) ร้อยละจำนวนสถานศึกษาที่ใช้ทรัพยากรบริหารจัดการอย่างคุ้มค่า

N/A

100

100

100

100

 

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ