เขตบริการ/พื้นที่รับผิดชอบ

 

เขตบริการ/พื้นที่รับผิดชอบ

การจัดเขตปฏิบัติการตรวจราชการ มอบให้ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบเป็นอำเภอ กำหนดการติดตามฯ 
อำเภอละ ๑ ปีการศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยกระบวนการ PLC 

พื้นที่

อำเภอ

สังกัด

 

 

โซน A

รวม 139 รร.

 

เมืองกำแพงเพชร

 แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอเมืองกำแพงเพชร

สพป. จำนวน  85  รร.

สพม.  จำนวน  10  รร.

เอกชน   จำนวน  14 รร.

อาชีวะ  จำนวน    5 รร.

ท้องถิ่น  จำนวน    5 รร.

รวม 119 โรงเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

นายอนันต์  จินดาพงษ์

นางสถิตาภรณ์  อารีเอื้อ

นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์

   
 

โกสัมพีนคร

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอโกสัมพีนคร

สพป.     จำนวน  18 รร.

สพม.     จำนวน   1 รร.

เอกชน   จำนวน   1 รร.

รวม 20 โรงเรียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ

นายต่อศักดิ์  ชาญเชี่ยว

   

โซน B

รวม 114รร.   

 

พรานกระต่าย
แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอพรานกระต่าย

สพป. จำนวน  44  รร.

สพม. จำนวน  3  รร.

เอกชน จำนวน  1 รร.

รวม 48 โรงเรียน

นางสาวทัศนีย์ เนื้อไม้  

   

 

ลานกระบือ

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอลานกระบือ

สพป.     จำนวน  29 รร.

สพม.     จำนวน   3 รร.

เอกชน   จำนวน   2 รร.

ท้องถิ่น  จำนวน   1  รร.

รวม 35 โรงเรียน

นางนิภาภรณ์  

พิณเมืองทอง

 

 

 

ไทรงามแผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอไทรงาม

สพป. จำนวน  29 รร.

สพม. จำนวน   2 รร.

เอกชน จำนวน  1 รร.

รวม 32 โรงเรียน

นางนริศรา เสาแก้ว

   

โซน C

รวม 110รร.   

 

คลองขลุง

 แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองขลุง

สพป. จำนวน  44 รร.

สพม.  จำนวน   3 รร.

เอกชน  จำนวน   4 รร.

รวม 51 โรงเรียน

นางสาวสาลินี  ชนาพงษ์จารุ

 

 

 

คลองลาน

 แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอคลองลาน

สพป.     จำนวน  34 รร.

สพม.     จำนวน   3 รร.

เอกชน   จำนวน   1 รร.

รวม 38 โรงเรียน

นางสาวสมปรารถนา  คล้ายอ้น 

 

 

 

 

ปางศิลาทอง

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอปางศิลาทอง

สพป.  จำนวน  20 รร.

สพม. จำนวน   1 รร.

รวม 21 โรงเรียน

นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน

 

 

โซน D

รวม 108รร.   

 

 

ขาณุวรลักษบุรี

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สพป.     จำนวน  64 รร.

สพม.     จำนวน   4 รร.

เอกชน   จำนวน   9 รร.

อาชีวะจำนวน   1 รร.

รวม 78 โรงเรียน

นางจันทร  เพชรบูรณ์  

นางนัยนา  นิลคล้าย   

   

 

บึงสามัคคี

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอบึงสามัคคี

สพป.  จำนวน  16 รร.

สพม. จำนวน   1 รร.

รวม 17 โรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพจนี  ถูกมี

 

 

         

ทรายทองวัฒนา

แผนที่จังหวัดกำแพงเพชร เน้นอำเภอทรายทองวัฒนา

สพป.     จำนวน  12 รร.

สพม.     จำนวน   1 รร.

รวม 13 โรงเรียน

นางสาวบุญลักษณ์  อึ้งชัยพงษ์  

 

  

 

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ