องค์คณะบุคคลศธจ.กำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรที่ ๗๘/๒๕๖๐

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

นายประทีป  ตระกูลสา

ประธานอนุกรรมการ

พันเอกโอภาส  รอดเทศ

อนุกรรมการ

นายพิทักษ์  มหบุญพาชัย

อนุกรรมการ

นายไพชยนต์  ศรีม่วง

อนุกรรมการ

นายสุบัน  พรเวียง

อนุกรรมการ

นายสมปอง  สมนักพงษ์

อนุกรรมการ

นางปรียานุช  พรหมภาสิต

อนุกรรมการ

นายคำพอง  สมศรีสุข

อนุกรรมการ

นายรมย์  พะโยม

อนุกรรมการและเลขานุการ

 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

 

ลำดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายธัชชัย  สีสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการ

2

นายเกื้อกูล  ดีประสงค์

รองประธานคณะกรรมการ

3

นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

กรรมการ

4

นายสุภาพ  มณีรัตน์

กรรมการ

5

นายสุวิทย์  วงษ์บุญมาก

กรรมการ

6

นางสาวนุชทยา  กำลังเอก

กรรมการ

7

นายบุญเลิศ  เสียงสุขสันติ

กรรมการ

8

นางนภา  จิโรภาส

กรรมการ

9

นายพิทักษ์  มหบุญพาชัย

กรรมการ

10

นายสมพงษ์  มาธุพันธ์

กรรมการ

11

พันเอกโอภาส  รอดเทศ

กรรมการ

12

นายสมเกียรติ  บุญรอด

กรรมการ

13

นางจำนงค์  แจ่มจันทรวงษ์

กรรมการ

14

นายประทีป  ตระกูลสา

กรรมการ

15

นายรมย์  พะโยม

กรรมการและเลขุการ

 

นายธัญ  สายสุจริต

ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

           ตำแหน่ง         

 
 

1

นายสมเกียรติ  บุญรอด

ประธานอนุกรรมการ

 

2

นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ

อนุกรรมการ

 

3

นายสมพงษ์  มาธุพันธ์

อนุกรรมการ

 

4

นายอำนวย  อภิชาติตรากูล

อนุกรรมการ

 

5

นายดิเรก  สุขตระกูล

อนุกรรมการ

 

6

นายเฉลียว  เส็งหพันธ์

อนุกรรมการ

 

7

นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว

อนุกรรมการ

 

8

นายชาลี  นาคเอี่ยม

อนุกรรมการ

 

9

นายรมย์ พะโยม

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

           ตำแหน่ง         

 
 

1

นางจำนงค์   แจ่มจันทรวงษ์

ประธานอนุกรรมการ

 

2

นายสุภาพ  มณีรัตน์

อนุกรรมการ

 

3

นายบุญทรง  จิโนเป็ง

อนุกรรมการ

 

4

นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์

อนุกรรมการ

 

5

นายมานิตย์  นาคเมือง

อนุกรรมการ

 

6

นายสมประสงค์  มั่งอะนะ

อนุกรรมการ

 

7

รศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน

อนุกรรมการ

 

8

นายเฉลิมชัย  เพ็งศิริ

อนุกรรมการ

 

9

นายรมย์  พะโยม

อนุกรรมการและเลขานุการ

 
 
 
 
Č
 
đ
เพิ่มไฟล์
 
 
ความคิดเห็น
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ