บทบาทและภารกิจ

การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

      บทบาทและภารกิจ

          ๑. สำรวจและติดตามสภาพปัญหาด้านโภชนาการของนักเรียน ตลอดจนให้การช่วยเหลือตามสภาพ

                        ปัญหาตลอดจนให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นภายใต้การมีส่วนร่วมของ

                        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 ๒. รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้ม

                 ๓. สืบเสาะข้อมูลที่เกียวข้องกับการคุ้มครองโภชนาการนักเรียน

                 ๔. ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                 ๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ

                 ๖. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองโภชนาการนักเรียน

                 ๗. เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการคุ้มครองโภชนาการของนักเรียน