รายชื่อคณะกรรมการ

             

     รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองโภชนาการนักเรียน

             

๑. นายรมย์ พะโยม        ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร      ประธานกรรมการ

๒. นายธัญ สายสุจริต       รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ

๓. นายบุญเลิศ เสียงสุขสันติ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กรรมการ

๔. นางศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ

๕. นางชุติมา อินสุวรรณ     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ

๖. นางฐิติกุล อุไรพันธ์      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ

๗. นางณัฐนันท์ ฐิตินันท์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ               กรรมการ

๘. นายอนันต์ จินดาพงษ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ

๙. นางนพพรพรรณ ญาณโกมุท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา   กรรมการและเลขาฯ 
                                           

๑๐. นางนิภาภรณ์ พิณเมืองทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

๑๑. นายต่อศักดิ์ ชาญเชี่ยว    ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

DLTV

dl1

 

dl2

การค้นหาระยะทาง

ศูนย์คุ้มครองโภชนาการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
header hotline

 รายชื่อคณะกรรมการ

บทบาทและภารกิจ