กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขานรับนโยบายปราบโกงของรัฐบาล ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธาน และดึงบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. พร้อมหารือร่วมกันเพื่อนำหลักสูตรไปปรับใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับ ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบให้เกิดเป็นรูปธรรมทันที