สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education) เป็นหน่วยงานระดับกรม  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในอดีตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545  ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รวมเอากิจการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) และกรมพลศึกษาบางส่วน เข้ามาไว้ด้วยกัน